OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WR1K/00101957/1

Zdjęcia Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 30-06-2018r. o godz. 10:30
w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowa 1 w sali nr 205, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej  do dłużnika:, położonej: 51-315 Wrocław, ul. Gorlicka 64-74, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1K/00259269/3.
Przedmiotem licytacji jest udział 136/10.000 w prawie własności lokalu niemieszkalnego tj. garażu wielostanowiskowego o powierzchni użytkowej 2.955,23 m2, usytuowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Gorlickiej 2 w Ząbkowicach Śląskich, któremu odpowiada prawo korzystania z miejsca postojowego nr 98, o pow. 24,04 m2. Miejsce postojowe usytuowane jest na pierwszej kondygnacji (parterze) przedmiotowego budynku. Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe: ściany zewnętrzne: żelbetowe monolityczne; ściany wewnętrzne: żelbetowe monolityczne, malowane; strop: żelbetowy, monolityczny; płyta posadzkowa: posadzka betonowa niepylna utwardzona powierzchniowo; stolarka okienna: PCV; brama wjazdowa segmentowa; Funkcjonalność: brama wjazdowa segmentowa, otwierana ręcznie.

    

Suma oszacowania wynosi 21 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 125,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 29 2030 0045 1110 0000 0273 2170 BGŻ SA O/ Ząbkowice Śląskie, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość przed licytacją wolno oglądać dnia 25.04.2018r. od godz. 10:00 do godz. 10:30, oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w  kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.