Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos Kancelaria Komornicza Nr IV w Ząbkowicach Śląskich
udostępnia szablony wniosków celem właściwego przygotowania się do wizyty w kancelarii.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (vide: przepis art. 776 i art. 797 kpc).
Ważne jest, aby we wniosku egzekucyjnym podać jak najwięcej informacji identyfikujących dłużnika oraz wskazać sposób egzekucji i majątek dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja.
Informacjami identyfikującymi dłużnika (oprócz imienia i nazwiska bądź nazwy) są:
a) w przypadku osób fizycznych: adres zamieszkania, numery PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer dowodu osobistego; jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą również numer REGON i adres prowadzenia działalności gospodarczej;
b) w przypadku osób prawnych: adres spółki, numery NIP, KRS i REGON oraz forma spółki.
Art. 8012 KPC. Zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika.
Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku i wyjaśnień nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. | POBIERZ WNIOSEK |

Oto przykłady właściwego wypełnienia wniosku:
  1. Wniosek egzekucyjny KM, GKM
  2. Wniosek egzekucyjny KMP
 
 

Wniosek egzekucyjny KM, GKM PDF

Wniosek egzekucyjny KM, GKM

 
 

Wybór komornika PDF

Wniosek wierzyciela o wyborze komornika

 
 

Poszukiwanie majątku PDF

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

 
 

Postępowanie zabezpieczające PDF

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego

 
 

Świadczenia alimentacyjne PDF

Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych KMP

 
 

Świadczenia alimentacyjne podwyżka PDF

Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych KMP - podwyżka, zmiana

 
 

Zaświadczenie alimenty PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia – alimenty

 

Wniosek egzekucyjny KM, GKM DOC

Wniosek egzekucyjny KM, GKM

 
 

Wybór komornika DOC

Wniosek wierzyciela o wyborze komornika

 
 

Poszukiwanie majątku DOC

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

 
 

Postępowanie zabezpieczające DOC

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego

 
 

Świadczenia alimentacyjne DOC

Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych KMP

 
 

Świadczenia alimentacyjne podwyżka DOC

Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych KMP - podwyżka, zmiana

 
 

Zaświadczenie alimenty DOC

Wniosek o wydanie zaświadczenia – alimenty

Formularz Kontaktowy


Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Kancelaria Komornicza Nr IV w Ząbkowicach Śląskich, którego siedziba mieści się w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 7
Dane kontaktowe dla celów cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
Inspektor ochrony danych osobowych: Mikołaj Ryzop
adres e-mail: m.ryzop@dpag.pl
adres: ul Biedronki 68, 02-959 Warszawa
Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na Komornika Sądowego, a także w związku z realizacją zwartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.
Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.
W przypadku kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych- jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.
W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.
Dodatkowo przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Dane osobowe mogą być też udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.
Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa
Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np. na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.
Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe powierzone nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgodny, informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Kancelaria:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos Kancelaria Komornicza Nr IV w Ząbkowicach Śląskich

Kontakt z Kancelarią:

ul. Sienkiewicza 7
57-200 Ząbkowice Śląskie

74 815 67 77

zabkowice.witos@komornik.pl

komornikzabkowice.pl

BGŻ SA O/ Ząbkowice Śląskie:
29 2030 0045 1110 0000 0273 2170
      kod SWIFT PPABPLPK