Właściwość terytorialna

Właściwość terytorialna

Właściwość obejmuje gminy:

Bardo (57-256), Ciepłowody (57-211), Kamieniec Ząbkowicki (57-230), Stoszowice (57-213), Ząbkowice Śląskie (57-200), Ziębice (57-220), Złoty Stok (57-250)

 

Gminy alfabetycznie:

Bardo – miasto
Brzeźnica
Dębowina
Dzbanów
Grochowa
Janowiec

Laskówka
Opolnica
Potworów
Przyłęk

Baldwinowice
Brochocin
Cienkowice
Ciepłowody
Czesławice
Dobrzenice
Jakubów
Janówka
Karczowice

Kobyla Głowa
Koźmice
Muszkowice
Piotrowice Polskie
Stary Henryków
Targowica
Tomice
Wilamowice

Byczeń
Chałupki
Doboszowice
Kamieniec Ząbkowicki
Mrokocin
Ożary
Pomianów Górny

Sławęcin
Sosnowa
Starczów
Suszka
Stary Henryków
Śrem
Topola

Budzow
Grodziszcze
Jemna
Lutomierz
Mikołajów

Przedborowa
Różana
Rudnica
Stoszowice
Żdanów

Bobolice
Braszowice
Brodziszów
Grochowiska
Jaworek
Kluczowa
Koziniec
Olbrachcice
Pawłowice

Sadlno
Sieroszów
Stolec
Strąkowa
Sulisławice – przysiółek Szklary Huta
Szklary Wieś – Rakowice, Siodłowice
Tarnów
Zwrócona
Ząbkowice Śląskie – miasto

Biernacice
Bożnowice
Brukalice
Czernczyce
Dębowiec
Głęboka
Henryków
Jasienica
Kalinowice Dolne

Krzelków
Lipa
Lubnów
Niedźwiednik
Niedźwiedź
Nowy Dwór
Osina Mała
Osina Wielka
Pomianów Dolny

Raczyce
Rososznica
Skalice
Służejów
Starczówek
Wadachowice
Wigańcice
Witostowice
Ziębice

Błotnica
Chwalisław
Laski
Mąkolno
Płonica
Złoty Stok

Komornik Sądowy Piotr Witos w Ząbkowicach Śląskich

jest właściwym komornikiem do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na terenie właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich, który terytorialnie właściwy jest dla gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.

 

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika

na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 25 kwietnia 2018 r. poz.771 ze zm.)
Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  1. o egzekucję z nieruchomości
  2. o wydanie nieruchomości
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
  4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio

Komornik Piotr Witos działa na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Formularz Kontaktowy


Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Kancelaria Komornicza Nr IV w Ząbkowicach Śląskich, którego siedziba mieści się w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 7
Dane kontaktowe dla celów cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
Inspektor ochrony danych osobowych: Mikołaj Ryzop
adres e-mail: m.ryzop@dpag.pl
adres: ul Biedronki 68, 02-959 Warszawa
Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na Komornika Sądowego, a także w związku z realizacją zwartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.
Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.
W przypadku kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych- jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.
W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.
Dodatkowo przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Dane osobowe mogą być też udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.
Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa
Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np. na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.
Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe powierzone nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgodny, informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Kancelaria:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos Kancelaria Komornicza Nr IV w Ząbkowicach Śląskich

Kontakt z Kancelarią:

ul. Sienkiewicza 7
57-200 Ząbkowice Śląskie

74 815 67 77

zabkowice.witos@komornik.pl

komornikzabkowice.pl

BGŻ SA O/ Ząbkowice Śląskie:
29 2030 0045 1110 0000 0273 2170
      kod SWIFT PPABPLPK