Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne może być prowadzone z następujących składników majątkowych:
- z ruchomości
- z nieruchomości
- z wynagrodzenia za pracę
- z rachunków bankowych
- z wierzytelności.

Zgodnie z Art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Tak więc, aby komornik mógł zacząć działać wierzyciel musi złożyć u komornika wniosek
o wszczęcie egzekucji.

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje trzy możliwości wszczęcia egzekucji:
Na wniosek:
- wierzyciela
- prokuratora
- organizacji społecznej.

komornik sądowy Piotr Witos

Pobierz wniosek

Aby wierzyciel mógł złożyć wniosek egzekucyjny, musi posiadać prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące dłużnika do zapłaty, wraz z nadaną mu tzw. klauzulą wykonalności. Klauzula stwierdza, że tytuł egzekucyjny spełnia wszelkie przewidziane prawem wymogi i nadaje się do wykonania. Po wysłaniu lub złożeniu osobiście przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego, komornik zarejestruje sprawę i pisemnie powiadomi Cię o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
Komornik sądowy jest związany wnioskiem wierzyciela. Oznacza to, iż nie może prowadzić postępowania egzekucyjnego w zakresie szerszym, niż ten wskazany przez wierzyciela. Oczywiście, w toku prowadzonego postępowania, wierzyciel może zawsze rozszerzyć wskazane we wniosku egzekucyjnym sposoby i rodzaje egzekucji.

Zlecenie poszukiwania majątku

Art. 8012 KPC. Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku i wyjaśnień nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. | POBIERZ WNIOSEK |